Napoli novembre 2009 - AISI


Torino gennaio 2010 - SISOS


  

Milano gennaio 2011 - ISI


Monza luglio 2011 - OMCeO